Roster
Roe Brackey SO
Jenna Govern JR
Esther Shortenhaus SO
Sadie Zittritsch JR